Задоволення потреб росіян в Україні та українців в Росії

Секретаріат президента України підготував порівняльну таблицю задоволення освітніх потреб росіян в Україні та українців в Росії у 2008-2009 навчальному році.

Таблицю підготовлено за оперативними даними Головної служби з питань гуманітарного розвитку.

 

Україна витратила на російсь-

ку мову 3 мільярди                                                                             Росія на українську - 0

 

              Україна                                                 Російська Федерація       

Офіційна к-сть росіян в Україні                      Офіційна к-сть українців у РФ

    8 334 141                                                                 2 942 961

 

Дошкільні навчальні заклади з                  Дошкільні навчальні заклади з укра-

російською мовою виховання 983                      їнською мовою виховання    0

у них дітей             164 027                                          у них дітей           0

 

Загальноосвітні навчальні заклади з        Загальноосвітні навчальні заклади з

російською мовою навчання         1 199              українською мовою навчання  0

 

Загальноосвітні навчальні заклади           Загальноосвітні навчальні заклади

з українською та російською мова              з українською та російською мова-

ми навчання         1 755                                          ми навчання             0

 

Загалом навчається російською мо-         Загалом навчається українською мо-

вою учнів загальноосвітніх навчаль-        вою учнів загальноосвітніх навчаль-

них закладів         779 423                                        них закладів        0

 

Вивчають російську мову як пред-              Вивчають українську мову як пред-

мет (учнів)            1 292 518                                    мет (учнів)                     205

 

Вивчають російську мову факульта-           Вивчають українську мову факульта-

тивно або в гуртках (учнів) 165 544                  тивно або в гуртках (учнів)    100

Професійно-технічні навчальні зак-              Професійно-технічні навчальні зак-

лади з російською мовою навч.  35                      лади з українською мовою навч.  0

 

Професійно-технічні навчальні                                                            Професійно-технічні навчальні

заклади з українською та російсь-                                                         заклади з українською та росій-

кою мовами навчання            113                                                              ською мовами навчання 0

 

Загалом навчається російською                                                               Загалом навчається українською

 мовою учнів професійно-техні                                                                мовою учнів професійно-техніч-

чних навчальних закладів 51 685                                                              них  навчальних закладів 0                         

 

Загалом навчається російською                                                                Загалом навчається українською

 мовою студентів вищих навчаль-                                                           мовою студентів вищих навчаль-

них закладів І-ІІ рівнів акреди-                                                                  них закладів І-ІІ рівнів акреди-

тації           59 656                                                                                                  тації                     0

 

Загалом навчається російською                                                                Загалом навчається українською

мовою студентів вищих навчаль-                                                            мовою студентів вищих навчаль-

них закладів ІІІ-IV рівнів акреди-                                                            них закладів ІІІ-IV рівнів акреди-

тації           395 186                                                                                               тації             0

 

Надруковано підручників росій-                                                               Надруковано підручників україн-

ською мовою за рахунок держав-                                                             ською мовою за рахунок держав-

ного бюджету України (примір-                                                                    ного бюджету РФ (примірни-

ників)       1 555 500                                                                                                  ків) 0

вартістю (грн.)         18 616 200                                                                             вартістю              0

 

Надруковано українсько-росій-                                                                     Надруковано українсько-російсь-

ських термінологічних словни-                                                                      ких термінологічних словників за

ків за рахунок державного бюд-                                                                     рахунок державного бюджету РФ

жету України (примір.) 125 000                                                                       (примірників)    0

вартістю (грн.)         1 500 000                                                                             вартістю               0

 

Витрачено коштів з бюджетів                                                                          Витрачено коштів з бюджетів

 всіх рівнів України на утриман-                                                                       всіх рівнів РФ на утриман-

ня навчальних закладів з російсь-                                                                  ня навчальних закладів з україн-

кою мовою навчання                                                                                           ською мовою навчання                0   

(грн.)        3 195 634 300            

Comments